Voor al uw drukwerk op maat

neem contact op!

Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing zowel op alle bezoeken aan en het gebruik van deze internetsite als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid

Drukkerij van der Weerd, stelt gegevens op deze internetsite alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel Drukkerij van der Weerd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, garandeert zij niet dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. Drukkerij van der Weerd aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze internetsite.

Privacy

Teneinde de website en de daarmee verbonden diensten aan haar bezoekers beschikbaar te kunnen stellen is het noodzakelijk dat Drukkerij van der Weerd in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. Hieronder volgt een uitleg over welke gegevens voor welke doeleinden worden gebruikt en wat Drukkerij van der Weerd doet om uw privacy te beschermen. Wij adviseren u voor het gebruik van de website hiervan kennis te nemen. Drukkerij van der Weerd respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel (per e-mail en/of per contactformulier) aan ons verschaft vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

De persoonsgegevens die door u aan Drukkerij van der Weerd worden verstrekt via onze website of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel. Indien u gebruik maakt van de website voor het stellen van vragen of opmerkingen, het bestellen van publicaties, het plaatsen van een sollicitatie en/of andere diensten binnen de website is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. Drukkerij van der Weerd verwerkt deze gegevens teneinde:

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere diensten binnen de website heeft aangevraagd, is het mogelijk dat wij uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze diensten.
Drukkerij van der Weerd bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) nadat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

Voorwaarden

Op al onze leveringen zijn de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie van toepassing.
Deze zijn gedeponeerd op 13 januari 2011 onder nr. 8/2011 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam.

© 2011

Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen
te Amstelveen

Disclaimer & privacy statement

voorwaarden - kvgo - Drukkerij van der Weerd
Drukkerij van der Weerd

Lagere prijzen voor u door gecombineerd drukken

Ons team bestaat uit ervaren en betrokken DTP’ers, drukkers en drukwerkspecialisten. Gezamenlijk beschikken wij over ruim 100 jaar aan ervaring. Wij streven ernaar om aan al uw wensen te voldoen…

lees verder ...
logo-hofleverancier - Drukkerij van der Weerd

Drukkerij van der Weerd Hofleverancier

Samen met circa 450 Nederlandse bedrijven is Drukkerij van der Weerd door Zijne Majesteit de Koning gerechtigd tot het voeren van het predicaat Hofleverancier, daar zijn wij natuurlijk trots op!…

lees verder ...
logo-mdmx - Drukkerij van der Weerd

Partners van de MDMX groep

De MDMX groep is een projectbureau voor communicatie waar wij lid van zijn. MDMX staat voor mediamix. Bij de MDMX groep zijn verschillende bedrijven aangesloten, zoals uitgevers, drukkerijen en specialisten…

lees verder ...
Drukkerij van der Weerd

Verlenging van FSC certificaat

Drukkerij van der Weerd is FSC gecertificeerd. Dit betekent dat wij voldoen aan de vereisten voor goed bosbeheer, die door Forest Stewardship Council zijn vastgelegd. Wij vinden dat elke drukker…

lees verder ...